تصویر زیر یک جسم است یا ۲ جسم؟

 

 

 

 

 

 تصویر زیر یک پل طویل است و یا چندین کشتی؟ !

 

 
 

 

خطوط قرمز زنگ کاملا موازی هستند !