یعنی اگه اسمت

 

“میرزا پشم الدین خانِ گل کَلَمیان”

هم باشه، وقتی میخوای ایمیل درست کنی

میگه قبلا یه ایمیل با این اسم ساخته شده ..!

 


 

روی زمینی زندگی میکنیم که خودش رو

« جو » گرفته

دیگه تکلیف آدماش معلومه !