کادوی روز معلّم...

ینی سوتیو ببین-->bully-boy.blogfa.com

جدیدا" به این نتیجه رسیدم ک دو نسل ،تقریبن تفاوتی ندارن!!!

باور نمی کنید؟