بچه که بودیم همش اون خانوم مجری مهربونه بوداااا!
می گف: شما...
ماهم میگفتیم:ما؟
میگف:بله شما که نزدیک تلویزیون نشستی یکم برو عقب تر بشین!
مام میرفتیم عقب ، بعد میگف:یکم عقب تر!
مام تا نزدیکیای در ورودی میرفتیم عقب که نکنه لج کنه کارتون نشون نده!

پشت هر مرد موفق،یه زن راضی وجود دارد
اما در پشت یک مرد راضی یه زن خسته هس!!!!