دیالوگ من و پدرم وقتی که پدرم خیلی خوشحاله ولی من اصن حوصله ندارم ....من : سلام پدر ، من گشنه هستم ..
پدر : سلااااام گشنه ، خوشبختم .. منم پدرهستم
من : پدر من جدی أم...
پدر : نه نه نه تو گشنه هستی ..من : فک میکنی خیلی خوشمزه ای ؟؟
پدر : نه گشنه ، من پدر هستم ...قیافه 
من :|
پدرم :)


این پشه های خونه ی ما قابلیت رد شدن از پشه بند و پتو رو پیدا کردن!

 اصن در حد کریس انجل! 

دیشب یکیشون در گوشم گفت مایند فرررریککک

 :|


دوس پسرت مثه آرمین 2afm کینه ای نشه صلوات:)