عتراف میکنم بچه که بودم یه بار با آجر زدم تو سر یکی از بچه های اقوام , تا ببینم دور سرش از اون ستاره ها و پرنده ها می چرخه یا نه!


شرایط داف شدن در ایران
به نام خدا،ساپورت !!


چه فایده ای داشت ؟ 

هر چه بیشتر خم شدیم بیشتر سوارمان شدند 


تا آنکه یک روز دیگر راست ایستادن را فراموش کردیم .


کلر دیویس