به چه اجازه ای از من عروسک ساختین؟؟


رسیدگی کنید لطفا . 

.

.

.