ست گرامی شما برنده ی یک همسر مهربان شده اید،

جهت دریافت اطلاعات بیشتر به سایت:

شتر در خواب بیند پنبه دانه ، مراجعه کنید.

باتشکر شرکت:بشین تا بیاد...


تو هر زمینه ای خر شدیم به جز خر پولی...!!!!


گرگه میره دم خونه ی شنگول و منگول در میزنه یدفعه خرسه گریه کنون میاد بیرون میگه:بابا تو مارو کشتی.

اینا 2 ساله از اینجا رفتن ولمون کن دیگه أه...

گرگه میگه:خیلی بیشعوری برات نذری آوردم!!!!