ون زمانا بچه که بودم همسایمون سگ داشتن هر وقت واق واق می کرد
منم صداشو تقلید می کردم جوابشو می دادم ....
تا اینکه یه بار زن همسایه از مامانم سراغ سگی که صداش از خونه ما میاد و گرفت واسه جفت گیری با سگش ....
مامان منم اومد خونه یه بلایی سرم آورد که دیگه فقط صدا ماهی در اوردم از اون روز به بعد :| :)))))


دیشب پلیس جلو ماشینمو گرفت ...

رفتم جلو به پلیسه خیلی جدی گفتم :

میدونی من کیم ...؟

گفت کی هستی ...؟

گفتم من یه پرندم آرزو دارم تو باغم باشی. ^_^

جریمم نکرد ...

اشک تو چشاش جمع شد ...

گفتش خدا شفات بده


به بابام میگم کولرمون خراب شد !
بابام میگه:
.
.
.
.
.
.
.
.
.بله دیگه ده نفری میشینین جلوش معلومه خراب میشه!!!!


ﺑﻪ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﻣﯿﮕﻢ : ﺍﮔﻪ ﻣﻦ ﺑﻤﯿﺮﻡ ﭼﯿﮑﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﯽ ؟؟؟
.
.
.
.
.
ﻣﯿﮕﻪ : ﯾﻪ ﻣﺮﺍﺳﻤﯽ ﺑﺮﺍﺕ ﻣﯿﮕﯿﺮﻡ ﭼﺶ ﻫﻤﻪ ﺩﺭ ﺁﺩ |:
ﻣﺮﺍﺳﻢ |:
ﻣﻦ |:
ﭼﺶ |:
ﻣﺮﺭﺭﮒ |:


ﯾﮑﯽ ﻫﻢ ﻧﯿﺲ ﺑﺮﻩ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﭘﺸﻪﻫﻪ ﺑﮕﻪ ﺧﻮ ﻻﻣﺼﺐ!

ﺧﻮﻧﺖ ﺭﻭ ﺧﻮﺭﺩﯼ ﺑﮕﯿﺮ ﯾﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﺑﺘﻤﺮﮒ!

ﺍﯾﻨﻘﺪ ﺩﻭﺭ ﻧﺰﻥ ﺩﻭ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﮔﺸﻨﻪ ﺍﺕ ﺑﺸﻪ ﺧﺐ |:


میدونستید خرچنگها داخل عروسی هاشون نمیتونن دست بزنن و فقط بشکن ریز میزنن؟
برید حال کنید با این اطلاعاتی در اختیارتون میذارم !!!