اگه مي دونستي دستاي سرد من چقدر به گرمي دستات نياز داره انقدر دستتو تو دماغت نمي كردي!!!!!

 


میگن تو جهنم پسرا باید تو لیوان آب بخورن. دخترا هم باید پارچ آبو سر بکشن. تازه دهنی یکی دیگرو!


يكي از چالش هاي بزرگي كه در كودكي فراروي من بود باهاش درگير بودم

اين بود كه چه جوري ‌فريبرز عرب‌نيا‌ و ‌ابوالفضل پور‌عرب‌ ر از هم تفكيك كنم !!!