ﺯﻥ

 

-ها اصلن پیچیده نیستن!!!

فقط یکمی محبّت میخوان...

و یه کمی عشق
.

.
.
.
.
.
.
ﻭ ﯾﮑﻤﯽ ﻫﻢ ﭘﻮﻝ


ﻭ ﯾﻪ ﮐﻤﯽ ﻫﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﯾﻪ ﮐﻤﯽ ﺗﻔﺮﯾﺢ

زبانکده محصل
ﯾﻪ ﮐﻤﯽ ﺧﺮﯾﺪ
ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﺮﺟﯿﻬﺎ ﺑﺎﻻﯼ 4 ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ


2 ﺗﺎ ﺧﻮﻧﻪ ﺗﻮ هر استان 
ﯾﻪ ﻭﯾﻼﯼ 5000ﻣﺘﺮﯼ ﺗﻮ ﺷﻤﺎﻝ 
ﻭ ﭼﻨﺪﺗﺎ چیﺰ ﺩﯾﮕﻪ ﮐﻪ ﻤﺎ ﻣﺮﺩﺍ ﺳﺮ ﺩﺭﻧﻤﯿﺎﺭﻳم!!!

همیــــــــــــــن !!!!!

 


سلامتیِ
 

اون پسری که ب اسم یه دختر با هزار تا دختر دوس می شن

تا دخترای بیشتری رو از تنهایی در بیارن
.

.
.
.
واقعا چه آدمای فدا کاری هستن این پسرا

اصن اشــــــــک تو چشام جم شد...