سال 2200 پسره از مامانش میپرسه: مامان من چه جوری به دنیا اومدم؟

 

اونوقت مامانش جواب میده:از اینترنت دانلودت کردم... :)