اگر شما از جلمه افراد باهوش هسیتدبگویید اشبتاه کجاست؟؟؟
123456789
123456789
123456789
یعنی شما الان به این موضوع تمرکز کردید؟
اشتباه این هست که!
کلمه هسیتد-هستید
اشبتاه-اشتباه

من نگفتم اشتباه در اعداد هست!!!!smile смайлики смайлы
بهتر نیست برگردیم اول اتبدایی بخونیم ؟؟
.
.
.
حتی کلمه اول ابتدایی هم اشتباهه!!
پس بریم اول مهد کودک بخونیم

حتی کلمه مهد کودک هم اشتباهه!!!
چرا رفتید دوباره مهد کودک رو ببینید؟
الوووووووو یبمارستان دیوونه ها؟
بیایید این دیوونه ها رو از اینجا ببرید!!!
.
.
.
.
حتی کلمه بیمارستان هم اشتباهه!!:)))
خخخخ :

خوب سركار رفنيتا :))
 

ااا بازم اشتباه خوندي كه رفتنو :))